fbpx

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemene voorwaarden

 • Artikel 1.1 Deze algemene voorwaarden vormen de basis waarop Studio-Online grafische dienstverlening verzorgt voor de opdrachtgever zoals geadverteerd op de website studio-online.nl (lees ook: website) en in andere promotionele middelen.
 • Artikel 1.2 Studio-Online behoudt het recht om deze algemene voorwaarden op ieder moment aan te passen en/of aan te vullen naar eigen inzicht. De nieuwe algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website.
 • Artikel 1.3 Op het moment dat een opdrachtgever gebruikmaakt van de website, een account aanmaakt, een order plaatst of een van de diensten gebruikt, betekent dit dat hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden.
 • Artikel 1.4 Door een order te plaatsen geeft de opdrachtgever aan dat hij zich uitsluitend laat leiden door de algemene voorwaarden zoals deze hier zijn weergegeven.
 • Artikel 1.5 Studio-Online doet haar best ervoor te zorgen dat alle informatie op de website foutloos en accuraat wordt weergegeven, maar behoudt het recht om de inhoud en de informatie op de website op elk moment aan te passen. Alle informatie op de website wordt aangeboden in de staat waarin Studio-Online zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 2. Dienstverlening

 • Artikel 2.1
  • Vrijstaand maken (alfa kanalen met behulp van uitknippaden)
  • Retoucheren
  • Styling
  • Optimaliseren
  • Kleurbewerking
  • Grafische bestandsconversie en verwerking

  Studio-Online werkt altijd op een niet-destructieve manier, met behoud van de originele specificaties van het (de) bestand(en) en voegt haar dienstverlening toe aan het originele bestand, tenzij anders aangegeven (en akkoord bevonden door Studio-Online) door de opdrachtgever in de accountvoorkeuren.

 • Artikel 2.2 Studio-Online voert de dienstverlening uit met behulp van de standaard software en methoden zoals die gebruikelijk zijn in de prepress-industrie.
  • Artikel 2.2.1 De opdrachtgever biedt een grafisch bestand of meerdere bestanden aan via Studio-Online. De bestandsformaten die standaard worden geaccepteerd zijn: JPEG, PSD, TIFF, EPS en PNG-24. Op verzoek worden ook PDF en RAW bestanden geaccepteerd, met een maximale bestandsgrootte van 100MB.
  • Artikel 2.2.2 Bij het binnenkomen van een opdracht zal Studio-Online automatisch de aangeleverde bestanden controleren en de capaciteit bepalen om de opdracht aan te kunnen nemen. Bovendien zal Studio-Online de complexiteit welke door de klant is opgegeven, controleren en op juistheid beoordelen. Het systeem zal de opdrachtgever te kennen geven of de opdracht wordt geaccepteerd. Indien er geen acceptatie plaatsvindt, wordt de order geannuleerd en het tegoed met het betreffende opdracht saldo weer aangevuld. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een email.
  • Artikel 2.2.3 Tegoed kan worden aangeschaft door middel van één van de volgende betaalmethodes te gebruiken: met iDeal, PayPal, MasterCard, Visa, Giropay, Sofort of Bancontact/Mister Cash. Alle tegoeden zijn in euro’s.
  • Artikel 2.2.4 Studio-Online houdt de opdrachtgever via e-mail op de hoogte over de voortgang en laat weten wanneer het eindproduct gereed is in het systeem voor verdere verwerking. De opdracht status is ook te volgen op het dashboard. Indien gereed zal de opdracht ook vanaf het dashboard kunnen worden gedownload.
 • Artikel 2.3 Studio-Online houdt zich het recht voor om een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Studio-Online accepteert geen afbeeldingen van pornografische aard.
 • Artikel 2.4 Het annuleren van een opdracht is mogelijk indien dit binnen 60 minuten na het ingeven van de opdracht kenbaar is gemaakt aan Studio-Online. Na die tijd zal de opdracht automatisch worden verwerkt en kan er geen annulering meer worden gedaan.
 • Artikel 2.5 Levertijden, zoals die staan aangegeven op de website zijn richttijden en Studio-Online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen. Studio-Online is ook niet verantwoordelijk voor vertraging veroorzaakt door zaken die buiten de macht van Studio-Online liggen. Studio-Online zal de opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging. De betaling blijft verschuldigd aan Studio-Online, zelfs als deze haar afspraken omtrent geadverteerde levertijden niet kan nakomen binnen redelijke termijn.
 • Artikel 2.6 Alle prijzen en tarieven zoals deze staan vermeld op de website, kunnen zonder opgaaf of aankondiging worden gewijzigd om prijsstijgingen voor Studio-Online te compenseren. Studio-Online zal er alles aan doen om eventuele prijsstijgingen duidelijk onder de aandacht te brengen van de opdrachtgever, voordat deze een opdracht plaatst.
 • Artikel 2.7 Studio-Online streeft er naar legitieme creditkaarteigenaren en/of mensen die gebruikmaken van de geboden betaalmethodes zoals in artikel 2.2.3 is beschreven te beschermen tegen fraude en oplichting. Studio-Online zal daarom altijd aangifte doen bij de relevante autoriteiten als blijkt dat iemand onrechtmatig gebruikmaakt van een betaalmethode.

Artikel 3. Garantie en Aansprakelijkheid

 • Artikel 3.1 De opdrachtgever verklaart dat alle gegevens die aan Studio-Online worden aangeboden om een aankoop te doen of een opdracht te plaatsen bij Studio-Online juist zijn en dat de tegoeden of middelen om die tegoeden aan te schaffen eigendom van de opdrachtgever zijn. Studio-Online houdt zich het recht voor om deze gegevens te controleren, voordat werkzaamheden of de eindproducten worden geleverd.
 • Artikel 3.2 Als enig alfakanaal of uitknippad niet geheel aan de verwachtingen voldoet, zal Studio-Online dat, indien zij het met de opdrachtgever eens is, kosteloos opnieuw leveren. Studio-Online zal uitsluitend op deze manier tegemoetkomen naar de opdrachtgever toe en zal nooit op een andere manier schadeloosstellen. Studio-Online doet dit uitsluitend als blijkt dat de schade is ontstaan door toedoen van Studio-Online en accepteert geen enkele aansprakelijkheid als de schade op een andere manier is ontstaan of als de schade is ontstaan ondanks strikte naleving van de instructies van de opdrachtgever.
 • Artikel 3.3 Iedere eis tot schadeloosstelling als gevolg van een defect of foutief bestand, dient binnen 7 dagen bij Studio-Online bekend te worden gemaakt. Na deze periode gaat Studio-Online ervan uit dat de opdrachtgever de eindproducten accepteert.
 • Artikel 3.4 Studio-Online doet alle mogelijke moeite om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde toegankelijk blijft. Desondanks kan Studio-Online geen garantie geven dat de website continu en foutloos zal werken. Studio-Online is niet aansprakelijk indien de website (tijdelijk) niet werkt.
 • Artikel 3.5 Studio-Online sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.
 • Artikel 3.6 Het totale maximum aan aansprakelijkheid in relatie tot een geplaatste opdracht zal nooit meer bedragen dan de waarde van de opdracht of het bedrag betaald aan Studio-Online in relatie tot de opdracht. Niets in deze voorwaarden kan worden geïnterpreteerd als een uitzondering op de aansprakelijkheid zoals geformuleerd in artikel 3 en verder.
 • Artikel 3.7 Het eindproduct, een verwerkt bestand, zal tot 30 dagen na de upload-dag, bereikbaar blijven om te downloaden door de opdrachtgever. Studio-Online is niet aansprakelijk voor enige oorzaak die het downloaden vertraagt of onmogelijk maakt. Specifiek voorbeeld is een vertraagde e-mailafhandeling aan de zijde van een opdrachtgever of het niet opmerken/ontvangen van een Studio-Online notificatiebericht als gevolg van spamfiltering.

Artikel 4. Eigendomsrecht

 • Artikel 4.1 De opdrachtgever verklaart dat opdrachtgever of gemachtigde is geautoriseerd om Studio-Online opdrachten en de daartoe behorende grafische bestanden te verstrekken. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aangeboden opdrachten en daartoe behorende grafische bestanden respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op (intellectuele) (eigendoms-)rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt en de opdrachtgever vrijwaart Studio-Online volledig tegen alle mogelijke aanspraken ter zake.
 • Artikel 4.2 De naam Studio-Online is geregistreerd als merknaam van Studio-Online en mag niet gebruikt worden zonder daar vooraf schriftelijke goedkeuring voor ontvangen te hebben. Alle andere merknamen die gebruikt worden op de website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.
 • Artikel 4.3 Na betaling en vervolgens het downloaden van het eindproduct betreffende de opdracht, zal Studio-Online automatisch het eigendomsrecht overdragen aan de opdrachtgever. Zolang er geen betaling heeft plaatsgevonden, blijven de rechten in handen van Studio-Online.

Artikel 5. Privacyverklaring

 • Artikel 5.1 Voordat de eerste opdracht geplaatst wordt, moet de opdrachtgever zich registreren met zijn (bedrijfs-)naam, e-mailadres en andere persoonlijke en/of zakelijke gegevens, die voor Studio-Online nodig zijn om de opdrachten goed te kunnen verwerken.
 • Artikel 5.2 Studio-Online gebruikt deze gegevens uitsluitend voor correspondentie, ondersteuning met betrekking tot de opdrachten en om marketingactiviteiten en nieuwsbrieven omtrent Studio-Online te communiceren. De opdrachtgever kan zich altijd afmelden door een e-mail te sturen naar help@studio-online.nl.
 • Artikel 5.3 Alle gegevens die de opdrachtgever verstrekt aan Studio-Online worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor eigen doeleinden. Studio-Online zal de gegevens nooit aan derden verkopen of overdragen, met uitzondering van bedrijfsmatige zaken.

Artikel 6. Veiligheid

 • Artikel 6.1 De opdrachtgever verklaart verantwoordelijk te zijn voor de beveiliging van zijn computersystemen, hardware, software en bestanden of die van derde partijen die toegang hebben tot zijn computersystemen. Verder verklaart de opdrachtgever verantwoordelijk te zijn voor het virus vrij, worm vrij, Trojan vrij of anderszins vrij te zijn van kwaadaardige codes van de bestanden die hij uploadt naar of downloadt van de website.
 • Artikel 6.2 Studio-Online zal adequate beveiligingsmaatregelen nemen om ervoor te zorgen dat ongeautoriseerde partijen geen toegang hebben tot de gegevens die elektronisch naar haar of de website of vanuit haar of de website worden verzonden. Desondanks kan Studio-Online dit niet garanderen en is dus niet aansprakelijk als het wel gebeurt. Hieruit volgende accepteert de opdrachtgever het risico dat ongeautoriseerde partijen mogelijk toch gegevens onderscheppen of gebruiken.
 • Artikel 6.3 Studio-Online gebruikt cookies om gebruikers van de website te registreren en om de website te personaliseren voor deze gebruikers. Studio-Online verzamelt gebruikersinformatie om het mogelijk te maken de diensten en producten uit te voeren.

Artikel 7. Verboden

Het is verboden om:

 • Artikel 7.1 Het proberen toegang te verkrijgen tot, aanpassen van of gebruikmaken van niet-openbare gedeelten van het computersysteem van Studio-Online of diens toeleveranciers en partners.
 • Artikel 7.2 Het proberen, aftasten, onderzoeken van de zwakke punten van het computersysteem van Studio-Online, haar netwerk of het omzeilen van de toegangscontrole en beveiligingsmaatregelen.
 • Artikel 7.3 Het proberen te ontcijferen, ontleden, demonteren van enig stuk of van of het gehele systeem van Studio-Online, benodigd om de diensten te leveren.
 • Artikel 7.4 Het proberen zich in te mengen met de toegangscontrole van iedere gebruiker, gastheer, netwerk, inclusief, maar niet uitsluitend, door een virus te versturen of het overladen, overstromen, spammen of het met e-mail bombarderen van Studio-Online.
 • Artikel 7.5 Zich voor te doen als iemand anders of voor te doen als verbonden te zijn aan een bedrijf of organisatie, terwijl dit niet het geval is.

Artikel 8 . Vertrouwelijkheid

 • Artikel 8.1 Beide partijen komen overeen dat alle informatie van vertrouwelijke aard (inclusief bedrijfsgeheimen en informatie met een zakelijk belang) die door de ene partij openbaar wordt gemaakt aan de andere partij, niet gebruikt mag worden voor eigen gebruik of voor openbaarmaking, zonder daar vooraf schriftelijke toestemming voor te hebben ontvangen. Uitzondering hierop is informatie die bekend staat als openbare informatie.

Artikel 9. Overige

 • Artikel 9.1 Studio-Online zal persoonlijke en zakelijke gegevens nooit doorgeven aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming voor te vragen. Studio-Online gebruikt de vergaarde informatie uitsluitend voor eigen promotie en marketingdoeleinden en voor het uitvoeren van opdrachten.
 • Artikel 9.2 Rechten en plichten zoals deze zijn omschreven in de algemene voorwaarden zijn uitsluitend bedoeld voor de opdrachtgever en kunnen niet worden overgedragen aan derde partijen.
 • Artikel 9.3 Indien een bepaling uit de algemene voorwaarden volgens een uitspraak van een rechtbank nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan.
 • Artikel 9.4 Geen van beide partijen zal aansprakelijk kunnen worden gesteld voor het breken van de algemene voorwaarden, indien sprake is van overmacht.
 • Artikel 9.5 Uitspraken door de rechter gedaan op een bepaald punt uit de algemene voorwaarden geven geen recht om deze uitspraken ook toe te passen op volgende overtredingen van hetzelfde punt of een ander punt uit de algemene voorwaarden.
 • Artikel 9.6 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De opdrachtgever verklaart de uitspraken van de daartoe bevoegde Nederlandse rechtbank te accepteren.

Artikel 10. Geschil

 • Artikel 10.1 In het geval van een geschil tussen de opdrachtgever en Studio-Online, zal Studio-Online een onafhankelijk oordeel vragen aan een door Studio-Online aan te wijzen expert over de vraag of een grafisch bestand correct verwerkt is of dat het opnieuw moet worden verwerkt. In het geval dat de expert besluit dat het bestand opnieuw moet worden verwerkt, zal Studio-Online dat kosteloos opnieuw verwerken. In het geval dat de expert besluit dat het bestand correct verwerkt is, dan blijft de betalingsverplichting bestaan.

Artikel 11. Voorwaarden € 25,- gratis tegoed

 • Artikel 11.1 Leuk dat je onze dienstverlening wilt uitproberen! We helpen je natuurlijk graag op weg. Daarom ontvang je als nieuwe gebruiker eenmalig een tegoed van € 25,-. Hierop zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • Het bedrag van € 25,- is exclusief BTW.
  • Het gratis tegoed geldt enkel voor bedrijven.
  • Je kunt het gratis tegoed uitsluitend besteden aan standaard opdrachten in de webapplicatie van Studio-Online. Voor maatwerkopdrachten maken we gepaste afspraken met je op basis van een briefing. In dat geval kun je geen aanspraak maken op het gratis tegoed.
  • Je hebt éénmalog recht op het gratis tegoed. Indien je hier misbruik van maakt, bijvoorbeeld door meerdere accounts aan te maken, behoudt Studio-Online zich het recht voor om zonder opgaaf van reden het gratis tegoed en eventueel hiermee geplaatste opdrachten, te verwijderen.
  • Het gratis tegoed of restanten hiervan, zijn niet inwisselbaar voor contanten en/of bankgeld.